Rugaciuni

Rugăciune pentru a dobândi ocrotirea Sfântului Anton

Sfinte Antoane, cerescule ocrotitor al celor ce te iubesc şi te cinstesc, iată, şi eu, nevrednicul, alerg la tine cu evlavie şi îmi pun toată încrederea în ocrotirea ta, rugându-te să mă sprijini şi să mă ajuţi în neputinţele, necazurile şi durerile mele. Ajută-mă să urmez pilda vieţii tale, petrecându-mi viaţa în curăţie, smerenie şi în dragoste faţă de Dumnezeu şi de aproapele meu. Apără-mă în vremea ispitei şi nu mă lăsa să supăr pe Dumnezeul şi Ziditorul meu prin căderea în păcat. Numără-mă şi pe mine, de aici înainte, între cinstitorii şi ocrotiţii tăi. Vino în ajutorul meu ori de câte ori te voi chema, în necazuri şi strâmtorări, şi mai cu seamă în ora morţii mele. Amin.
Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Mărire … Sfinte Antoane, ajută-mă!

Rugăciune de dimineaţă către Sfântul Anton

Sfinte Antoane, cerescul meu ocrotitor, care ai iubit şi ai slujit cu atâta credinţă şi vrednicie dumnezeiescului meu Răscumpărător şi Preacuratei Lui Maici, ştiu că îţi voi face o bucurie închinând, prin mijlocirea ta, această zi lui Isus şi Mariei. Prin mijlocirea ta ofer Preasfintei Inimi a lui Isus şi cereştii Lui Maici, toate faptele mele bune, toate gândurile, toate bucuriile, toate durerile şi suferinţele mele din această zi. Mijloceşte-mi darul de a petrece această zi într-o deosebită evlavie, ferindu-mă de orice păcat. Amin.
Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Mărire … Sfinte Antoane, ajută-mă!

Rugăciune de mulţumire pentru darurile primite

Mulţumescu-Ţi, Doamne, că m-ai auzit în ziua necazului meu şi nu Ţi-ai întors faţa de la mine, când am strigat către Tine, în strâmtorarea mea. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru darul de care m-ai învrednicit prin mijlocirea Sfântului Anton şi Îţi ofer, drept prinos al recunoştinţei mele, inima mea, ca să aprinzi în ea focul dragostei Tale. Ajută-mă, Doamne, ca la iubirea şi milostivirea Ta faţă de mine să-Ţi răspund cu o înflăcărată iubire. Învredniceşte-mă să-Ţi dovedesc prin faptele mele iubirea mea, păzind poruncile Tale, arătându-mi iubirea faţă de aproapele meu şi faţă de Biserica Ta. Amin.

Rugăciune de mulţumire către Sfântul Anton

Mărite Sfinte Antoane, mângâietorul celor întristaţi, sprijinitorul şi ocrotitorul celor necăjiţi şi strâmtoraţi, îţi mulţumesc, din adâncul inimii mele, că nu ai trecut cu vederea nevrednicele mele rugăciuni ce le-am înălţat prin mijlocirea ta în aceste nouă marţi, ci, fiindu-ţi milă de necazul şi durerea mea, ai făcut să găsească ascultare. Ajută-mă, cerescul meu ocrotitor, ca şi eu să-mi pot ţine făgăduinţa de a-mi îndrepta viaţa, urmând pilda vieţii tale. Amin.
Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Mărire … Sfinte Antoane, ajută-mă!

Rugăciune în vremea ispitei

Doamne, Isuse Christoase, care l-ai înzestrat pe Sfântul Anton cu darul de a învinge toate ispitele şi de a ruşina pe ispititori în toate încercările, ajută-mă să fiu pururea treaz, să nu cad în nici o ispită sau cursă diavolească. Amin.
Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Mărire … Sfinte Antoane, ajută-mă!

Rugăciune pentru găsirea lucrurilor pierdute sau furate

Mărite Sfinte Antoane, care ai fost înzestrat de Dumnezeu cu darul de a face să fie găsite sau înapoiate lucruri pierdute sau furate, la tine alerg în clipa aceasta ca să mă ajuţi în năcazul meu. Tu ai ajutat pe atâţia oameni necăjiţi şi nădăjduiesc că nu vei trece cu vederea nici necazul meu. Cu adâncă evlavie îţi cer ajutorul ca să găsesc ceea ce am pierdut (aici aminteşte obiectul pe care l-ai pierdut sau ţi s-a furat). Mijloceşte-mi acest dar, ca şi eu, cu toţi cei ce s-au învrednicit de spirijinul tău, să înalţ laudă şi mulţumită lui Dumnezeu, pentru ajutorul primit prin mijlocirea ta. Amin.
Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Mărire … Sfinte Antoane, ajută-mă!

Rugăciune în timp de boală

Mărite Sfinte Antoane, care ai mijlocit vindecări tuturor acelora care au alergat la tine, iată şi eu, nevrednicul, urmând pilda celor ce au dobândit alinare cu ajutorul tău, cu inima înflăcărată de o credinţă vie, îţi cerşesc darul vindecării din această boală, care îmi macină viaţa. Iar dacă nu voi fi învrednicit de vindecare, mijloceşte-mi darul de a suferi cu umilinţă şi resemnare, pentru a mă învrednici de răsplata făgăduită de Isus celor ce vor răbda cu statornicie până la sfârşit. Amin.
Tatăl nostru… Bucură-te Marie… Mărire… Sfinte Antoane, ajută-mă!

Rugăciune către sfântul Anton de Padova pentru o căsătorie fericită

Sfinte Antoane, tu ai îndrumat pe atâţia tineri pe drumul vieţii şi le-ai dobândit ajutor de la Dumnezeu ca să poată întemeia o familie fericită şi astfel să aibă parte de o viaţă frumoasă. ştiu că şi viitorul meu este în mâinile lui Dumnezeu, Stăpânul cerului şi al pământului, dar teama de primejdiile care mă înconjoară – uneltirile celor răi, farmecele, descântecele – mă fac uneori să mă clatin în credinţă. De aceea alerg la ajutorul tău. Toţi cei care şi-au încredinţat viitorul în mâinile tale au fost călăuziţi pe drumul cel bun.
Dobândeşte-mi de la Dumnezeu răbdare ca să nu mă pripesc în alegerea mea; credinţă, ca să descopăr mereu voinţa lui; supunere la această voinţă şi seriozitate în pregătirea mea pentru viaţa de familie. 
Întăreşte-mi convingerea că Dumnezeu nu părăseşte făpturile sale şi le conduce prin providenţa sa. Domnul nostru Isus Cristos ne-a învăţat: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate celelalte vor veni pe deasupra” (Mt 5, 35). Bunul meu mijlocitor, eu sunt dispus să duc o viaţă cinstită şi supusă voinţei lui Dumnezeu. Fereşte-mă de orice rău şi ajută-mă să-mi găsesc un tovarăş credincios (o tovarăşă credincioasă), pentru ca astfel, amândoi să fim fericiţi pe drumul vieţii şi să ajungem să ne bucurăm de slava cerească. Amin.

Rugăciune pentru a avea copii

Sfinte Antoane, mângâietorul sufletelor mâhnite, priveşte cu îndurare şi vezi cum trăiesc în întristare, pentru că Dumnezeu nu mi-a dat harul de a deveni şi eu mamă, sau dacă devin, îmi curmă bucuria, luându-mi copilul de la sân. Copiii sunt legătura de iubire dintre soţi: mijloceşte, deci pentru mine la Domnul, ca El să ne mângâie cu un copil şi să ni-l ţină în viaţă.
Eu făgăduiesc că îl voi creşte şi educa în frica lui Dumnezeu. Sfinte Antoane, pentru dragostea pe care ai avut-o faţă de Pruncul Isus, dobândeşte-mi acest har. Iar dacă Dumnezeu a hotărât altfel, uşurează-ne, mie şi soţului meu traiul, cu haruri deosebite, ca să fim pururi resemnaţi în voinţa lui Dumnezeu şi să ne folosim de starea noastră pentru a spori faptele bune în folosul aproapelui. Amin.